RAČUNOVODSTVO

Za naročnike, ki z nami sklenejo pogodbo o opravljanju računovodskih del, redno opravljamo naslednja finančno računovodska opravila:

 • vodenje glavne knjige,
 • vodenje saldakontov kupcev,
 • vodenje saldakontov dobaviteljev,
 • vodenje knjige prejetih in izdanih računov,
 • evidentiranje poslovnih dogodkov v blagajniškem poslovanju,
 • vodenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
 • vodenje blagovnega knjigovodstva
 • vodenje materialnega knjigovodstva,
 • obračun plač, pogodb o delu, avtorskih honorarjev,
 • mesečni obračun davka na dodano vrednost,
 • mesečna ocena poslovnega rezultata,
 • knjiženje razlik pri  popisu sredstev in dolgov in obračun davkov,
 • poročila za poslovne banke
 • poročila za Banko Slovenije,
 • izdelava statističnih poročil,
 • izdelava zaključnega računa ter ostalih zakonsko predpisanih poročil.

Za pravilnost in likvidacijo knjigovodskih listin odgovarja naročnik, za knjiženje pa izvajalec.

 • Vodenje poslovnih knjig gospodarskim družbam, zasebnikom, društvom, ustanovam in zavodom
 • Prenos podjetja iz samostojnega podjetnika na družbo z omejeno odgovornostjo
 • Prenos podjetja iz samostojnega podjetnika na družbo z neomejeno odgovornostjo
 • Skrbni pregled z vidika davkov za posamezno vrsto davkov, za določeno obdobje:
  1. pregled pravilnosti obračunavanja DDV
  2. pregled pravilnosti obračuna davka od dohodkov pravnih oseb
  3. pregled pravilnosti obračuna plač
  4. pomoč pri vzpostavljanju sistema za nagrajevanje zaposlenih
 • Optimiranje davčne osnove pri davku od dohodkov pravnih oseb
 • Optimiranje davčne osnove pri davku iz dejavnosti – zasebniki
 • Pregled blagajniškega poslovanja
 • Pregled poslovanja z vidika skladnosti z zakonodajo
 • Skrbni pregled poslovanja z vidika odkrivanja prevar
 • Različne analize, izračuni
 • Informiranje o pomembnih zakonskih spremembah

 

racun123