Naša odgovornost
  • izdelava računovodskih poročil in informacij na podlagi dokumentov, ki jih prejmemo v dogovorjenih rokih od naših strank
  • kontiranje in knjiženje na podlagi veljavnih računovodskih, davčnih in  finančnih predpisov
  • arhiviranje računovodske dokumentacije za dve poslovni leti
  • izdelava poslovnih knjig na podlagi Zakona o gospodarskih družbah-1 (7. poglavje) in Slovenskih računovodskih standardov ( SRS 22 )
  • strokovno usposabljanje našega osebja na področju računovodstva in davkov
  • svetovanje na področju računovodskih in davčnih predpisov
  • sodelovanje z bankami in odvetniki
  • sodelovanje z revizorji in davčnimi inšpektorji
  • varovanje poslovnih skrivnosti naših naročnikov

Fincommerce d.o.o. se obvezuje, da bo knjigovodstvo za naročnika del ažurno in da bodo ustrezna poročila izdelana v zakonsko določenih rokih. Hkrati se obveže, da bodo opravljene storitve po tej pogodbi opravljene strokovno skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja.
Naročnik se obvezuje, da bo knjigovodsko dokumentacijo pravočasno vsaj enkrat tedensko dostavilo za knjiženje. V kolikor dokumentacija ni dostavljena pravočasno, izvajalec del  ne prevzema nobene odgovornosti za obračun davka na dodano vrednost, pravočasno izdelavo poročil in za pravilnost računovodskih podatkov.

Za zavarovanje rizikov pri opravljanju naše dejavnosti imamo sklenjeno zavarovanje odgovornosti pri Zavarovalnici Tilia.